BIP Biuletyn Informacji Pubilcznej  
|  


Szybki Kontakt:

Pomoc Techniczna:
pomoc@i-bip.pl

Dział Sprzedaży:
handel@i-bip.pl

Biuro:
bip@i-bip.pl

tel. +48 22 389 69 69
tel. +48 606 26 13 50


Wildcard SSL Certificates
|

Czym jest BIP?

“Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.
Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. “

www.bip.gov.pl

Podmiotowy serwis Biuletynu musi zawierać zgodnie z § 12 rozporządzenia:

 • logo (znak graficzny) Biuletynu,
 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 • instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 • menu przedmiotowe,
 • informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
 • rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
 • informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 • moduł wyszukujący.

Zgodnie z odpowiednią ustawą oraz rozporządzeniem biuletyny powinny publikować m.in. następujące informacje publiczne o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  - zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  - projektowaniu aktów normatywnych,
  - programach w zakresie realizacji zadań publicznych,
  - sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  - statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji,
  - przedmiocie działalności i kompetencjach,
  - organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  - strukturze własnościowej podmiotów,
  - majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym:
  - trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  - trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  - sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  - sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  - prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • danych publicznych, w tym:
  - treść i postać dokumentów urzędowych,
  - stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  - treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  - informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • majątku publicznym, w tym o:
  - majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  - innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  - majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych
  - majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  - długu publicznym,
  - pomocy publicznej,
  - ciężarach publicznych.

Nasz nowoczesny system publikacji informacji publicznej umożliwia realizację powyższego zadania nałożonego przez ustawodawcę. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło na stworzenie wyjątkowo przyjaznej aplikacji, która może być obsługiwana praktycznie przez każdą osobę bez specjalnego przygotowania informatycznego.
 
|  
i-bip.pl © 2005-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone - EM STUDIO   |   Katalog Stron SEO

Valid XHTML 1.0 Transitional